Τη δυνατότητα για απευθείας αναθέσεις στις δημόσιες συμβάσεις δίνει η κυβέρνηση «εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρός κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού».

Ειδικότερα, σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με νέα μέτρα, για πολλές επιχειρήσεις όπως υπεραγορές τροφίμων, αρτοποιεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, επιχειρήσεις παρασκευής προχείρου γεύματος – μαζικής εστίασης με take away-delivery, υπαίθριες-λαϊκές αγορές, και σε συνέχεια της απαγόρευσης λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, δίνονται οδηγίες σε υπεύθυνους, εργαζόμενους και καταναλωτές.

Ωστόσο, η ΠΝΟ περιλαμβάνει πρόβλεψη για «ζητήματα δημοσίων συμβάσεων Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» σύμφωνα με την οποία επιετρέπεται «για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, μπορούν» η «κατά παρέκκλιση των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να διενεργούνται διαδικασίες προμηθειών με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ν. 4412/2016 (Α’ 147), από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σχετικά με:

  • α) Την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα, έκτακτο προσωπικό και υπηρεσίες υποστήριξης του τηλεφωνικού κέντρου της γραμμής 1520 (Γραμμή Καταναλωτή),
  • β) την υποστήριξη σε υλικοτεχνική υποδομή και αναλώσιμα των κλιμακίων των υπηρεσιών με αρμοδιότητες ελέγχου που υπάγονται στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων»

Όλη η ΠΝΠ έχει ως εξής: 

 

 

εφσυν