Στις 2 Σε­πτεμ­βρίου 1967, την ώ­ρα που η χου­ντι­κή κυ­βέρ­νη­ση ε­γκαι­νία­ζε τη ΔΕ­Θ, ο­μά­δα του ΠΑΜ α­να­τί­να­ξε κο­λό­να της ΔΕ­Η μπρο­στά στο Καυ­τα­ντζό­γλειο, βυ­θί­ζο­ντας στο σκο­τά­δι το χώ­ρο της έκ­θε­σης.
Τα ξη­με­ρώ­μα­τα της 4ης προς 5η Σε­πτεμ­βρίου 1967 η γιάφ­κα του ΠΑ­Μ, στην ο­δό Φι­λελ­λή­νων 65, δέ­χτη­κε την ε­πι­δρο­μή και τα κα­ται­γι­στι­κά πυ­ρά των α­σφα­λι­τών. Ο αι­μό­φυρ­τος  Γιάν­νης Χαλ­κί­δης ε­κτε­λεί­ται εν ψυ­χρώ α­πό τον Αντώ­νη Λε­πε­νιώ­τη, ε­νώ τραυ­μα­τί­ζε­ται στο πό­δι α­πό σφαί­ρα ο Γρη­γό­ρης Πα­ντής. Ο τρί­τος της ο­μά­δας, ο Νά­ντης Χατ­ζη­γιάν­νης, συλ­λαμ­βά­νε­ται και βα­σα­νί­ζε­ται ά­γρια μα­ζί με τον α­εί­μνη­στο Γρ. Πα­ντή.
Στις 26 Νο­εμ­βρίου 1967 το Έκτα­κτο Στρα­το­δι­κείο Θεσ­σα­λο­νί­κης κα­τα­δί­κα­σε σε κά­θειρ­ξη 20 ε­τών τους δύο ε­πι­ζή­σα­ντες α­πό τα δο­λο­φο­νι­κά πυ­ρά των Ασφα­λι­τών. Μα­ζί τους δι­κά­στη­καν άλ­λοι 36 α­γω­νι­στές. Από αυ­τούς, 22 κα­τα­δι­κά­στη­καν σε ποι­νές α­πό ι­σό­βια έως φυ­λά­κι­ση με α­να­στο­λή.
Η Αστυ­νο­μία της Χού­ντας εμ­φά­νι­σε το στυ­γε­ρό αυ­τό πο­λι­τι­κό έ­γκλη­μα ως «α­νταλ­λα­γή πυ­ρο­βο­λι­σμών με­τά α­ναρ­χο­κομ­μου­νι­στών που α­ντέ­τα­ξαν έ­νο­πλον βίαν εις ε­πι­χει­ρή­σα­ντα τη­ν σύλ­λη­ψίν των α­στυ­νο­μι­κά όρ­γα­να». Όμως, οι α­γω­νι­στές του ΠΑΜ ή­ταν ά­ο­πλοι. Η Χού­ντα πα­ρα­ση­μο­φό­ρη­σε τους δο­λο­φό­νους του Γιάν­νη Χαλ­κί­δη, ε­νώ τον Μάιο του 1980 το Κα­κουρ­γιο­δι­κείο Θεσ­σα­λο­νί­κης α­θωώ­νει τους δο­λο­φό­νους του, πλην του αρ­χι­βα­σα­νι­στή μοί­ραρ­χου Τε­τρα­δά­κου.
Στις 11-2-08 το Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Θεσ­σα­λο­νί­κης με την ο­μό­φω­νη ε­τυ­μη­γο­ρία του α­πο­κα­τέ­στη­σε την ι­στο­ρι­κή α­λή­θεια, α­πορ­ρί­πτο­ντας τη μή­νυ­ση του βα­σα­νι­στή Αντώ­νη Λε­πε­νιώ­τη κα­τά του Νά­ντη Χατ­ζη­γιάν­νη για «συ­κο­φα­ντι­κή δυ­σφή­μι­ση». Ο Λε­πε­νιώ­της, μπρο­στά στο «κα­τη­γο­ρώ» των θυ­μά­των του, ο­μο­λό­γη­σε, 41 χρό­νια με­τά, ό­τι ο Γιάν­νης Χαλ­κί­δης δο­λο­φο­νή­θη­κε α­πό την ο­μά­δα των Ασφα­λι­τών στην ο­ποία συμ­με­τεί­χε.

Εκδήλωση μνήμης

Λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί στη Θεσσαλονίκη, η εκδήλωση της 5ης Σεπτέμβρη, στη μνήμη του Γιάννη Χαλκίδη, θα περιοριστεί στην κατάθεση στεφάνου από αντιπροσωπεία του Δ.Σ και μελών του ΣΦΕΑ που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη. Η κατάθεση στεφάνου θα γίνει στον τόπο δολοφονίας του Γιάννη Χαλκίδη (οδός Γιάννη Χαλκίδη, πρώην Κωνσταντινουπόλεως αριθ. 164), το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη 2020 στις 7:00 μ.μ.

 

Το τραγούδι από «Τα Ρεμπέτικα της Εξορίας» γράφτηκε και μελοποιήθηκε στη Λέρο όταν έφτασε η είδηση για τη δολοφονία του Γιάννη Χαλκίδη:

Το τραγούδι «Η μάνα του παράνομου», έγραψαν και αφιέρωσαν στον Γιάννη Χαλκίδη οι πολιτικοί εξόριστοι της Χούντας στη Λέρο Νίκος Δαμίγος (στίχοι) και Κυριάκος Υψηλάντης (μουσική).

Σκοτείνιασαν οι ουρανοί

κακιά μηνάνε γέννα

τι κρύβεται στο σύννεφο

γιε μου τρέμω για σένα

Για δες σκορπίσαν τα πουλιά

λουφάξαν και τ’ αγρίμια

επρόβαλε μα τ’ αψηφάς

το σκιάχτρο, την ασχήμια

Το ξέρω πως δεν ωφελεί

κι ορμήνια δεν σου πρέπει

είν’ η ματιά σου καθαρή

πάρ’ την ευχή μου σκέπη

Το ξέρω ψάχνεις για να βρείς

καρδιές φλόγα ν’ ανάψεις

να λαμπαδιάσουν γειτονιές

το σκιάχτρο για να κάψεις