, Απο την Παγκόσμια ομάδα Redfish Wildfires In Evia, Greece 11-08-2021 -Bίντεο, INDEPENDENTNEWS

 

Wildfires are ravaging Evia, Greece’s second largest island, as Greece faces its worst heatwave in recent history. The wildfire has cut Evia off in two, isolating its northern part, and has destroyed large sections of forest in the process. Over 2,000 people were evacuated by sea as their villages burned to the ground and many have now become homeless.

Evia residents blame the right-wing government for its delayed response to Evia’s wildfire and its lack of coordination and firefighting equipment. Residents have also emphasized the government’s responsibility towards those who have lost their homes and jobs on the island.

————————————————————————————————————————–

Οι πυρκαγιές καταστρέφουν την Εύβοια, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας, καθώς η Ελλάδα αντιμετωπίζει τον χειρότερο καύσωνα της στην πρόσφατη ιστορία. Η πυρκαγιά έκοψε την Εύβοια στα δύο, απομονώνοντας το βόρειο τμήμα της και έχει καταστρέψει μεγάλα τμήματα δάσους κατά τη διαδικασία. Πάνω από 2.000 άνθρωποι εκκενώθηκαν δια θαλάσσης καθώς τα χωριά τους κάηκαν ολοσχερώς και πολλοί έχουν μείνει άστεγοι.
Οι κάτοικοι της Εύβοιας κατηγορούν τη δεξιά κυβέρνηση για την καθυστερημένη απάντησή της στην πυρκαγιά της Εύβοιας και την έλλειψη συντονισμού και πυροσβεστικού εξοπλισμού. Οι κάτοικοι έχουν επίσης τονίσει την ευθύνη της κυβέρνησης απέναντι σε όσους έχουν χάσει τα σπίτια και τις δουλειές τους στο νησί.

 

independentnews