Δ. Βίτσας: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης στο ζήτημα των εργαζομένων των Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ

Posted on November 23, 2020, 11:18 am
0 secs

Προκλητική η σιωπή της Κυβέρνησης στο ζήτημα των εργαζομένων των Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ (ΕΝΑΕ), τονίζει με επίκαιρη ερώτηση του προς τον Υπουργό Οικονομικών ο Δημήτρης Βίτσας, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας και Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Η με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2020 πρόσκληση για τη διενέργεια ανεξάρτητου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση ενός ενιαίου λειτουργικού συνόλου περιουσιακών στοιχείων των Ελληνικών Ναυπηγείων ΑΕ που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 επ. ν. 4307/2014 δυνάμει της υπ’ αριθ. 725/2018 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία) δεν συμπεριλαμβάνει καμία πρόνοια για τη διασφάλιση του εργασιακού μέλλοντος όλων των εργαζομένων. Ειδικότερα, στο υπό σημείο 1.2 «Συμβάσεις» αναγράφεται ρητώς ότι: «στα εκποιούμενα στοιχεία του ενεργητικού δεν συμπεριλαμβάνονται οι συμβάσεις εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρόνου) της ΕΝΑΕ με εργαζόμενους, καθώς και οι συμβάσεις της ΕΝΑΕ με τρίτα μέρη».
Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση προωθεί την πώληση των Ναυπηγείων, χωρίς να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και χωρίς να λαμβάνει μέριμνα ούτε για τη διασφάλιση του εργασιακού μέλλοντος των 740 εργαζομένων των ΕΝΑΕ, ούτε για την καταβολή των δεδουλευμένων τους. Οδηγεί τους εργαζόμενους στην απόλυση και την ανεργία, στερώντας τα Ναυπηγεία από πολύτιμο και καταρτισμένο εργατικό δυναμικό. Παραδίδει τα ναυπηγεία στον όποιο μελλοντικό επενδυτή εις βάρος των εργαζομένων.

Στους εργαζομένους έχουν ήδη επιδικασθεί με δικαστικές αποφάσεις αποδοχές ύψους περίπου 120 εκατομμυρίων ευρώ, τις οποίες διεκδίκησαν από τα ΕΝΑΕ. Με τις υπ’ αριθ. 2180/2013 και 511/2014, 512/2014 και 513/2014 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επιδικάστηκε το σύνολο των αποδοχών από Απρίλιο 2012 μέχρι και Σεπτέμβριο 2013. Για τις αποδοχές από Οκτώβριο 2013 μέχρι και Απρίλιο του 2014 εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ. 1321/2015 και 1322/2015 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Επί των αποφάσεων αυτών εκδόθηκαν οι 2574/2017 και 2575/2017 αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών, υπέρ των εργαζομένων. Για τις αποδοχές από Μάιο 2014 μέχρι και  Δεκέμβριο 2014 και από Ιανουάριο 2015 μέχρι και Δεκέμβριο 2015, εκδόθηκαν οι υπ’ αριθ. 390/2017 και 397/2017 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Για το διάστημα από Ιανουάριο 2016 μέχρι και Δεκέμβριο 2016 εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 152/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Ομοίως δικαιώθηκαν δικαστικά οι εργαζόμενοι και για τις αποδοχές του 2017. Στο ως άνω ποσό πρέπει να προστεθούν περί τα 12 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις προς πάνω από 200 εργαζόμενους που έχουν αποχωρήσει από το 2012 ως σήμερα, καθώς και τα ποσά που θα προκύψουν από ενδεχόμενες μελλοντικές καταγγελίες συμβάσεων εργασίας. Πώς προτίθεται η κυβέρνηση να εξασφαλίσει την καταβολή αυτών των ποσών στους εργαζομένους;

Εξάλλου, ένα υποσύνολο των εργαζομένων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα, είναι οι 66 εργαζόμενοι της πρώην διεύθυνσης τροχαίου υλικού που είχαν μεταφερθεί από το 2014 και εργάζονται με διαφορετική σύμβαση από τους υπόλοιπους εργαζομένους του ναυπηγείου στο Ναύσταθμο της Σαλαμίνας προσφέροντας πολύτιμο έργο και οι οποίοι αντιμετωπίζουν, ομοίως, το φάσμα της ανεργίας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ταχθεί με το μέρος των δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων. Γι’ αυτό έχουμε απαιτήσει να ακυρώσει και να επαναπροκηρύξει η κυβέρνηση τον διαγωνισμό, ώστε να περιλαμβάνονται σαφείς όροι που να διασφαλίζουν το εργασιακό τους μέλλον και τα δικαιώματα τους.

Επειδή η Κυβέρνηση δεν έχει δώσει απάντηση για το εάν δεσμεύεται να εξασφαλίσει το εργασιακό μέλλον, τόσο των 740 εργαζομένων στα ΕΝΑΕ, όσο και των 66 εργαζομένων της πρώην διεύθυνσης τροχαίου υλικού που παρέχουν πολύτιμες υπηρεσίες στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας.
Επειδή από την με αριθμό 2019/C247/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάκτηση παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων προκύπτει ότι σε περίπτωση πώλησης στοιχείων ενεργητικού η Επιτροπή δεν υποχρεούται να λάβει υπόψη το κριτήριο της διατήρησης του εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της αξιολόγησης της για την ύπαρξη ή μη οικονομικής συνέχειας μεταξύ επιχειρήσεων.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομικών: 

1.       Ποιο είναι το συνολικό σχέδιο της κυβέρνησης, όσον αφορά το μέλλον των ΕΝΑΕ αλλά και του ακινήτου του ΕΤΑΔ, μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας ανταλλαγής εκτάσεων μεταξύ ΕΤΑΔ και ΕΝΑΕ;

2.       Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει η κυβέρνηση, ώστε να εξασφαλίσει το εργασιακό μέλλον των  εργαζομένων των ΕΝΑΕ και των 66 εργαζομένων της πρώην διεύθυνσης  τροχαίου υλικού και πώς προτίθεται να εξασφαλίσει την καταβολή στους εργαζομένους του συνόλου των οφειλόμενων σε αυτούς από τα ΕΝΑΕ;

...