Απάντηση Επιτρόπου Ισότητας ΕΕ Ελ. Ντάλι σε ερώτηση 33 Ε/Β από 5 Πολιτικές Ομάδες για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στο διαδίκτυο

Απάντηση δια της αρμόδιας Επιτρόπου για την Ισότητα στην ΕΕ Έλενα Ντάλι, έδωσε η Κομισιόν σε ερώτηση 33 Ευρωβουλευτών από όλο το πολιτικό φάσμα -Αριστερά, Σοσιαλιστές, Πράσινοι, Φιλελεύθεροι και Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα-, αναφορικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες στο διαδίκτυο και τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία.

Την ερώτηση συνυπέγραφε μεταξύ άλλων, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Πρόεδρος της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα, Δημ. Παπαδημούλης.

«Ενόψει του σχεδίου δράσης για την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό που θα εγκριθεί το 2021, η Επιτροπή επανεξέτασε τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρο τον οργανισμό και εντόπισε κενά που πρέπει να καλυφθούν στο εν λόγω σχέδιο δράσης» επισημαίνει η Επίτροπος, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη δέσμευση της Επιτροπής να «διασφαλίσει ότι οι ιστότοποί της, οι εφαρμογές για φορητές συσκευές και τα διαδικτυακά εργαλεία της είναι προσβάσιμα σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία».

«Η Επιτροπή εμπλέκει τη δική της ένωση εργαζομένων με αναπηρία (ASDEC), βρίσκεται σε στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και ξεκίνησε ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό, η οποία διατίθεται και σε ευανάγνωστη έκδοση» αναφέρει η Επίτροπος Ντάλι απαντώντας σε ερώτηση των ευρωβουλευτών σχετικά με το κατά πόσον εμπλέκονται ενεργά στην κατάρτιση του σχεδίου δράσης για την προσβασιμότητα οι οργανώσεις που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία.

Σε ό,τι αφορά τέλος την ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης και σε ποιο βαθμό αυτή είναι πλήρως προσβάσιμη από όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, η Επίτροπος σημειώνει ότι «επί του παρόντος υλοποιούνται βελτιώσεις».

Ακολουθεί πλήρης η απάντηση και η ερώτηση:

E-003604/2021

Απάντηση της κ. Dalli

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

  1. Η Επιτροπή δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι ιστότοποί της, οι εφαρμογές για φορητές συσκευές και τα διαδικτυακά εργαλεία της είναι προσβάσιμα σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία.

Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή θέσπισε σαφείς κανόνες για τις υπηρεσίες της[1] και ενσωμάτωσε την προσβασιμότητα στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δημιουργία περιεχομένου για τα ψηφιακά εργαλεία της[2].

Ενόψει του σχεδίου δράσης για την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό[3] που θα εγκριθεί το 2021, η Επιτροπή επανεξέτασε τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρο τον οργανισμό και εντόπισε κενά που πρέπει να καλυφθούν στο εν λόγω σχέδιο δράσης. Ειδική ομάδα δράσης συντονίζει τις εργασίες, οι οποίες περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές, μηχανισμούς ανατροφοδότησης και δηλώσεις προσβασιμότητας.

  1. Η Επιτροπή εμπλέκει τη δική της ένωση εργαζομένων με αναπηρία (ASDEC), ενώ συνάδελφοι με αναπηρία συμμετέχουν στην επίλυση τεχνικών ζητημάτων, όπως τα εργαλεία captcha.

Βρίσκεται σε στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία και εργάζεται για την αντιμετώπιση ζητημάτων που εγείρονται από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία.

Η Επιτροπή ξεκίνησε ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό, η οποία διατίθεται και σε ευανάγνωστη έκδοση.

Όλα τα ερωτηματολόγια στη δικτυακή πύλη «Πείτε την άποψή σας» θα είναι προσβάσιμα στα άτομα με αναπηρία, ώστε να μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις τους για όλα τα θέματα και όχι μόνο για θέματα που σχετίζονται με την αναπηρία.

  1. Η πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης αποτελεί τον κύριο κόμβο για τη συνεισφορά των πολιτών. Η διασφάλιση της προσβασιμότητας σε αυτήν είναι υψίστης σημασίας. Στην πλατφόρμα ισχύουν οι προαναφερθέντες κανόνες για την προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό. Περισσότερες δοκιμές έχουν πραγματοποιηθεί από τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συμμετείχαν στον σχεδιασμό της πλατφόρμας και επί του παρόντος υλοποιούνται βελτιώσεις.

 

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-003604/2021

προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Radka Maxová (S&D), Marianne Vind (S&D), Kateřina Konečná (The Left), Irena Joveva (Renew), István Ujhelyi (S&D), Dimitrios Papadimoulis (The Left), Karen Melchior (Renew), Atidzhe Alieva-Veli (Renew), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Jarosław Duda (PPE), Aurore Lalucq (S&D), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Karin Karlsbro (Renew), Milan Brglez (S&D), Ivan Štefanec (PPE), José Gusmão (The Left), Marisa Matias (The Left), Chris MacManus (The Left), Grace O’Sullivan (Verts/ALE), Alexis Georgoulis (The Left), Maria Grapini (S&D), Tilly Metz (Verts/ALE), Miriam Lexmann (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Stelios Kympouropoulos (PPE), Dragoş Pîslaru (Renew), Josianne Cutajar (S&D), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), Cindy Franssen (PPE), Katrin Langensiepen (Verts/ALE), Miroslav Číž (S&D), Isabel Wiseler-Lima (PPE)

Θέμα: Προσβασιμότητα της ΕΕ στο διαδίκτυο για άτομα με αναπηρίες

Παρά τις βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί όσον αφορά την προσβασιμότητα στους ιστότοπους και τις επιγραμμικές πλατφόρμες των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών της ΕΕ, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες σε αυτόν τον τομέα. Για τον λόγο αυτόν, σύμφωνα με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία, η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει φέτος σχέδιο δράσης για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο, ώστε να διασφαλίσει ότι οι ιστότοποι, τα έγγραφα που δημοσιεύονται σε αυτούς και οι επιγραμμικές πλατφόρμες της ΕΕ συμμορφώνονται με τα ενωσιακά πρότυπα προσβασιμότητας.

  1. Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών αυτών μέχρι τώρα;
  2. Μπορεί να αναφέρει με ποιον τρόπο, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο 4 παράγραφος 3), εμπλέκει ενεργά τα άτομα με αναπηρία και τις οργανώσεις που τα εκπροσωπούν στην κατάρτιση του εν λόγω σχεδίου δράσης;
  3. Μπορεί να αποσαφηνίσει κατά πόσον η επιγραμμική πλατφόρμα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης είναι πλήρως προσβάσιμη από όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, και, εάν όχι, με ποιον τρόπο θα ενισχυθεί η προσβασιμότητα στο πλαίσιο αυτό;

Βουλευτές που στηρίζουν την ερώτηση[4]

[1] Δικτυακός οδηγός Europa: https://wikis.ec.europa.eu/display/WEBGUIDE/12.+Accessibility

[2] Τον κύριο ιστότοπο της Επιτροπής και ένα νέο σύστημα δομοστοιχειωτού σχεδιασμού για την πλατφόρμα διαδικτυακών εκδόσεων του οργάνου που σύντομα θα φιλοξενεί περίπου 100 ιστοτόπους. Βλέπε https://ec.europa.eu/info/index_el

[3] Ένωση ισότητας: στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030, COM(2021) 101 final. Βλέπε https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM%3A2021%3A101%3AFIN

[4]               Αυτή η ερώτηση έχει τη στήριξη βουλευτών εκτός των συντακτών: Rosa D’Amato (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE)


, Δημήτρης Παπαδημούλης: “Η Επιτροπή επανεξέτασε τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και εντόπισε κενά που πρέπει να καλυφθούν”, INDEPENDENTNEWS
#independent news greece
Ιστοσελίδα: https://independentnews.gr/